top of page

Impressum

Qendra e Shëndetit është një projekt i:

Qendra edukative Prana
Rr. Vashington p.n.
50 000 Gjakovë

E-Mail: info@qendra-e-shendetit.com

Zyra e Regjistrimit Tregtar: xx
Numri i regjistrimit të ndërmarrjes: xx

 

Menaxhimi
xx

 

Menaxhimi editorial
xx

Shef i departamentit të filmit
xx

Shef i departamentit të fotove
xx

Shefi i departamentit të grafikës

xx

Ekzaminim mjekësor

xx

Informacioni ligjor

E drejta e autorit

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Të gjitha tekstet, imazhet, grafikët, regjistrimet zanore dhe videot i nënshtrohen të drejtave të kopjimit dhe ligjeve të tjera për mbrojtjen e pronës intelektuale. Përmbajtja e kësaj faqe interneti nuk mund të kopjohet, shpërndahet, ndryshohet ose vihet në dispozicion të palëve të treta për qëllime tregtare.

Citimet nga kjo faqe interneti lejohen me kusht që të tregohet burimi. Riprodhimi i një artikulli të plotë (ose pjesë të mëdha të tij) ose botimi në letër, media elektronike ose në një faqe interneti kërkojnë miratim të qartë. Kjo vlen në veçanti për çdo përdorim tregtar të përmbajtjes së www.qendra-e-shendetit.com.

Mohimi i përgjegjësisë

Përdorimi i informacionit në këtë faqe interneti është në përgjegjësinë tuaj. Informacioni në asnjë mënyrë nuk zëvendëson ekzaminimin ose trajtimin nga një mjek ose praktikues alternativ. Para se të përdorni informacionin, duhet të konsultoheni me një mjek ose praktikues alternativ. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëmet e çfarëdo lloji që lindin direkt ose indirekt nga përdorimi i informacionit.

bottom of page