top of page

Informacion mbi mbrojtjen e të dhënave

1. Mbrojtja e të dhënave në një shikim të shpejtë

Informacion i pergjithshem

Informacioni i mëposhtëm ofron një përmbledhje të thjeshtë të asaj që ndodh me të dhënat tuaja personale kur vizitoni faqen tonë të internetit. Të dhënat personale janë të gjitha të dhënat me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Informacione të hollësishme mbi temën e mbrojtjes së të dhënave mund të gjenden në deklaratën tonë të mbrojtjes së të dhënave të renditura më poshtë në këtë tekst.

Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Kush është përgjegjës për mbledhjen e të dhënave në këtë faqe në internet?

Përpunimi i të dhënave në këtë faqe në internet kryhet nga operatori i faqes në internet. Ju mund të gjeni detajet e tyre të kontaktit në Impressum e kësaj faqe në internet.

Si i mbledhim të dhënat tuaja?

Nga njëra anë, të dhënat tuaja mblidhen kur na i komunikoni ato. Këto mund të jenë, për shembull, të dhëna që i futni në një formë kontakti.

Të dhënat e tjera regjistrohen automatikisht nga sistemet tona të IT-se kur vizitoni faqen e internetit. Këto janë kryesisht të dhëna teknike (p.sh. shfletuesi i internetit, sistemi operativ ose koha e faqes që është parë). Këto të dhëna mblidhen automatikisht sapo të hyni në faqen tonë të internetit.

 

Për çfarë i përdorim të dhënat tuaja?

Disa nga të dhënat mblidhen në mënyrë që të sigurohet që faqja e internetit të mos ketë gabime. Të dhëna të tjera mund të përdoren për të analizuar sjelljen tuaj të përdoruesit.

Çfarë të drejtash keni në lidhje me të dhënat tuaja?

Ju keni të drejtë të merrni informacion në lidhje me origjinën, marrësin dhe qëllimin e të dhënave tuaja personale të ruajtura falas në çdo kohë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kërkoni korrigjimin, bllokimin ose fshirjen e këtyre të dhënave. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në temën e mbrojtjes së të dhënave. Ju gjithashtu keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek autoriteti kompetent mbikëqyrës.

Mjetet e analizës dhe mjetet e palëve të treta

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, sjellja juaj e surfimit mund të vlerësohet statistikisht. Kjo bëhet kryesisht me cookies dhe të ashtuquajturat programe analize. Sjellja juaj e surfimit zakonisht analizohet në mënyrë anonime; sjellja e surfimit nuk mund të gjurmohet tek ju. Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë ose ta parandaloni atë duke mos përdorur mjete të caktuara. Ju mund të gjeni informacione të hollësishme për këtë në deklaratën e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave.

Ju mund ta kundërshtoni këtë analizë. Ne do t'ju informojmë në lidhje me mundësitë e kundërshtimit në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

2. Informacion i përgjithshëm dhe informacion i detyrueshëm

Mbrojtjen e të dhënave

Operatorët e kësaj faqe në internet e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore të mbrojtjes së të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Kur përdorni këtë faqe në internet, grumbullohen të dhëna të ndryshme personale. Të dhënat personale janë të dhëna me të cilat ju mund të identifikoheni personalisht. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave shpjegon se cilat të dhëna mbledhim dhe për çfarë i përdorim. Ai gjithashtu shpjegon se si dhe për çfarë qëllimi bëhet kjo.

Ne do të dëshironim të theksonim se transmetimi i të dhënave përmes internetit (p.sh. kur komunikoni me email) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër qasjes nga palët e treta nuk është e mundur.

Shënim mbi organin përgjegjës

Organi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe në internet është:

Prana Education
Rr. Vashington p.n.
50 000 Gjakovë

Telefoni: xxx
E-Mail: info@qendra-e-shendetit.com

Organi përgjegjës është personi fizik ose juridik i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale (p.sh. emrat, adresat e postës elektronike, etj.).

Revokimi i pëlqimit tuaj për përpunimin e të dhënave

Shumë operacione të përpunimit të të dhënave janë të mundshme vetëm me pëlqimin tuaj të shprehur. Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Një e-mail informal për ne është e mjaftueshme. Ligjshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera para revokimit mbetet e paprekur nga revokimi.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Ju keni të drejtë të keni të dhëna që ne i përpunojmë automatikisht në bazë të pëlqimit tuaj ose në përmbushje të një kontrate të dorëzuar juve ose një pale të tretë në një format të zakonshëm, të lexueshëm nga makina. Nëse kërkoni transferimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tek një person tjetër përgjegjës, kjo do të bëhet vetëm nëse janë teknikisht të realizueshme.

Kriptimi SSL ose TLS

Për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, të tilla si porositë ose pyetjet që na dërgoni si operator i faqes në internet, kjo faqe përdor një SSL ose. Kriptimi i TLS. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti që linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga "http: //" në "https: //" dhe nga simboli i bllokimit në vijën e shfletuesit tuaj.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Informacion, bllokim, fshirje

Brenda kornizës së dispozitave ligjore në fuqi, ju keni të drejtën e informacionit falas në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura, origjinën dhe marrësin e tyre dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për t'i korrigjuar, bllokuar ose fshirë këto të dhëna. Ju mund të na kontaktoni në çdo kohë në adresën e dhënë në njoftimin ligjor nëse keni ndonjë pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e të dhënave personale.

Kundërshtimi i postave reklamuese

Me anë të kësaj ne kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të botuara si pjesë e detyrimit të ngulitjes për dërgimin e materialeve të reklamimit dhe informacionit të pakërkuar. Operatorët e faqeve shprehimisht rezervojnë të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të pakërkuar të informacionit reklamues, siç janë postat elektronike të padëshiruara.

3. Mbledhja e të dhënave në faqen tonë të internetit

Cookies dhe skedarët e regjistrave të serverit

Ofruesi i faqes së internetit automatikisht mbledh dhe ruan informacione në të ashtuquajturat skedarë të regjistrave të serverit, të cilat shfletuesi juaj automatikisht na transmeton tek ne. Këto janë:

  • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit

  • sistemi operativ i perdorur

  • URL-ja e referuesit

  • Emri i hostit të kompjuterit që hyn

  • Koha e kërkesës së serverit

  • IP adresa

Këto të dhëna nuk do të bashkohen me burime të tjera të të dhënave.

Baza për përpunimin e të dhënave është neni 6 (1) (f) GDPR, i cili lejon përpunimin e të dhënave për përmbushjen e një kontrate ose masash parakontraktore.

Disa nga faqet e internetit përdorin të ashtuquajturat cookies. Cookies nuk dëmtojnë kompjuterin tuaj dhe nuk përmbajnë viruse. Cookies shërbejnë për ta bërë ofertën tonë më miqësore për përdoruesit, më efektive dhe më të sigurt. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe ruhen nga shfletuesi juaj.
Shumica e cookies që ne përdorim janë të ashtuquajturat "cookies cookie". Ato fshihen automatikisht pas vizitës tuaj. Cookies të tjerë mbeten të ruajtura në pajisjen tuaj derisa t'i fshini ato. Këto cookies na mundësojnë të njohim shfletuesin tuaj herën tjetër kur vizitoni.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të informoheni për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të kufizohet.

Cookies që kërkohen për të kryer procesin e komunikimit elektronik ose për të siguruar funksione të caktuara që ju nevojiten (p.sh. funksioni i shportës) ruhen në bazë të Art. 6 Paragrafi 1 lit.f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm në ruajtjen e cookies për sigurimin teknik të gabimeve dhe të optimizuara të shërbimeve të tij. Nëse ruhen cookies të tjera (p.sh. cookies për të analizuar sjelljen tuaj të shfletimit), këto do të trajtohen veçmas në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

4. Mjetet e analizës dhe reklamimi

Google Analytics

Kjo faqe në internet përdor funksionet e shërbimit të analizës në internet Google Analytics. Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.

Google Analytics përdor të ashtuquajturat "cookies". Këto janë skedarë me tekst që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë që të analizohet përdorimi juaj i faqes në internet. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje.

Ruajtja e cookies e Google Analytics bazohet në nenin 6 paragrafi 1 lit.f GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Anonimizimi i IP-së

Ne kemi aktivizuar funksionin e anonimizimit të IP në këtë faqe në internet. Si rezultat, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane para se të transmetohet në SH.B.A. Adresa e plotë e IP-së do të dërgohet vetëm në një server Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje në raste të jashtëzakonshme. Në emër të operatorit të kësaj faqe në internet, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për t'i ofruar operatorit të faqes në internet shërbime të tjera që lidhen me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google.


Shtojcë e shfletuesit
Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur në përputhje me rrethanat softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Ju gjithashtu mund të parandaloni që Google të mbledhë të dhëna të gjeneruara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit të disponueshëm nën lidhjen e mëposhtme dhe instalimin:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kundërshtimi kundër mbledhjes së të dhënave

Ju mund të parandaloni që Google Analytics të mbledhë të dhënat tuaja duke klikuar në lidhjen e mëposhtme. Do të vendoset një cookie e heqjes dorë e cila parandalon mbledhjen e të dhënave tuaja për vizitat e ardhshme në këtë faqe në internet: Çaktivizoni Google Analytics.

Ju mund të gjeni më shumë informacion se si Google Analytics trajton të dhënat e përdoruesit në Politikën e Privatësisë së Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Rendit përpunimin e të dhënave

Ne kemi lidhur një marrëveshje për përpunimin e të dhënave të kontratës me Google dhe zbatojmë plotësisht kërkesat e rrepta të autoriteteve të mbrojtjes së të dhënave kur përdorni Google Analytics.

Google AdSense

Kjo faqe në internet përdor Google AdSense, një shërbim për integrimin e reklamave nga Google Inc. ("Google"). Ofruesi është Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.
Google AdSense përdor të ashtuquajturat "cookies", skedarë me tekst që janë ruajtur në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë të përdorimit të faqes në internet. Google AdSense gjithashtu përdor të ashtuquajturat fenerë në internet (grafikë të padukshëm). Këto web beacons mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në këto faqe.

Informacioni i gjeneruar nga cookies dhe fenerët e internetit në lidhje me përdorimin e kësaj faqe në internet (përfshirë adresën tuaj IP) dhe shpërndarjen e formateve të reklamave transmetohen dhe ruhen nga Google në serverat në Shtetet e Bashkuara. Ky informacion mund të kalojë nga Google te partnerët kontraktues të Google. Sidoqoftë, Google nuk do të bashkojë adresën tuaj IP me të dhëna të tjera të ruajtura për ju.

Ruajtja e cookies e AdSense bazohet në nenin 6 paragrafi 1 lit. F GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Ju mund të parandaloni instalimin e cookies duke vendosur në përputhje me rrethanat softuerin e shfletuesit tuaj; megjithatë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe në internet në masën e tyre të plotë. Duke përdorur këtë faqe në internet, ju pranoni të përpunoni të dhënat e mbledhura për ju nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e përmendur më sipër.

Google AdWords dhe Google Conversion-Tracking

Kjo faqe në internet përdor Google AdWords. AdWords është një program reklamimi në internet nga Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Shtetet e Bashkuara ("Google").

Ne përdorim të ashtuquajturën ndjekje të konvertimit si pjesë e Google AdWords. Nëse klikoni në një reklamë të vendosur nga Google, vendoset një cookie për ndjekjen e konvertimit. Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që shfletuesi i Internetit i ruan në kompjuterin e përdoruesit. Këto cookies humbin vlefshmërinë e tyre pas 30 ditësh dhe nuk përdoren për të identifikuar personalisht përdoruesit. Nëse përdoruesi viziton faqe të caktuara në këtë faqe në internet dhe cookie nuk ka skaduar ende, ne dhe Google mund të shohim që përdoruesi klikoi në reklamë dhe u ridrejtua në këtë faqe.

Çdo klient i Google AdWords merr një cookie të ndryshme. Cookies nuk mund të gjurmohen përmes faqeve të internetit të klientëve të AdWords. Informacioni i marrë duke përdorur cookie-t e konvertimit përdoret për të gjeneruar statistika të konvertimit për klientët e AdWords të cilët kanë zgjedhur ndjekjen e konvertimit. Klientët zbulojnë numrin e përgjithshëm të përdoruesve që klikuan në reklamën e tyre dhe u ridrejtuan në një faqe me një etiketë për ndjekjen e konvertimit. Sidoqoftë, ata nuk marrin asnjë informacion me të cilin përdoruesit mund të identifikohen personalisht. Nëse nuk doni të merrni pjesë në gjurmim, mund të kundërshtoni këtë përdorim duke çaktivizuar me lehtësi cookie-n e ndjekjes së konvertimit në shfletuesin tuaj të internetit nën cilësimet e përdoruesit. Atëherë nuk do të përfshiheni në statistikat e ndjekjes së konvertimit.

"Cookies e konvertimit" ruhen në bazë të nenit 6 (1) (f) GDPR. Operatori i faqes në internet ka një interes të ligjshëm për të analizuar sjelljen e përdoruesit në mënyrë që të zgjedh si faqen e saj të internetit ashtu edhe reklamat e saj.

Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me Google AdWords dhe Ndjekja e Konvertimit të Google në dispozitat e Google për mbrojtjen e të dhënave: https://www.google.de/policies/privacy/.

Ju mund ta vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që të informoheni për vendosjen e cookies dhe të lejoni cookies në raste individuale, të përjashtoni pranimin e cookies për raste të caktuara ose në përgjithësi dhe të aktivizoni fshirjen automatike të cookies kur mbyllni shfletuesin. Nëse cookies janë çaktivizuar, funksionaliteti i kësaj faqe në internet mund të kufizohet.

 

5. Newsletter (buletini)

Të dhënat e buletinit

Nëse dëshironi të merrni buletinin e ofruar në faqen e internetit, na duhet një adresë e-mail nga ju, si dhe informacion që na lejon të verifikojmë që ju jeni pronari i adresës së postës elektronike të dhënë dhe se jeni dakord të merrni buletini Të dhënat e mëtejshme nuk janë mbledhur ose janë mbledhur vetëm mbi baza vullnetare. Ne i përdorim këto të dhëna ekskluzivisht për dërgimin e informacionit të kërkuar dhe nuk ua kalojmë palëve të treta.

Përpunimi i të dhënave të futura në formularin e regjistrimit të gazetës bëhet ekskluzivisht në bazë të pëlqimit tuaj (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave, adresën e postës elektronike dhe përdorimin e tyre për dërgimin e gazetës në çdo kohë, për shembull përmes lidhjes "Çregjistrohuni" në buletin. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që kanë ndodhur tashmë mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që keni ruajtur me ne për qëllim të pajtimit në buletin do të ruhen nga ne derisa të çabonoheni nga buletini dhe do të fshihen pasi të çabonoheni nga buletini. Kjo nuk ndikon në të dhënat që kemi ruajtur për qëllime të tjera (p.sh. adresat e postës elektronike për zonën e anëtarit).

Wix

Kjo faqe në internet përdor shërbimet e Wix për të dërguar buletinin. Ofruesi eshte WIX 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Wix është një shërbim me të cilin, ndër të tjera, mund të organizohet dhe analizohet dërgimi i gazetave. Nëse futni të dhëna me qëllim të regjistrimit në gazetën (p.sh. adresën e postës elektronike), ato do të ruhen në serverat e Wix në SH.B.A.

Wix është çertifikuar sipas "Mburojës së Privatësisë BE-SH.B.A.". "Mburoja e privatësisë" është një marrëveshje midis Bashkimit Evropian (BE) dhe SHBA që synon të sigurojë pajtueshmëri me standardet evropiane të mbrojtjes së të dhënave në SH.B.A.

Me ndihmën e Wix ne mund të analizojmë fushatat tona të gazetave. Kur hapni një email të dërguar me Wix, një skedar i përfshirë në email (i ashtuquajturi web beacon) lidhet me serverat e Wix në SH.B.A. Në këtë mënyrë mund të përcaktohet nëse është hapur një mesazh i gazetës dhe cilat lidhje janë klikuar. Regjistrohet edhe informacioni teknik (p.sh. koha e hyrjes, adresa IP, lloji i shfletuesit dhe sistemi operativ). Ky informacion nuk mund t'i caktohet marrësit përkatës të gazetës. Ato përdoren ekskluzivisht për analizën statistikore të fushatave të gazetave. Rezultatet e këtyre analizave mund të përdoren për të përshtatur më mirë gazetat e ardhshme me interesat e marrësve.

Nëse nuk doni një analizë nga Wix, duhet të çabonoheni nga buletini. Ne sigurojmë një lidhje për këtë në çdo mesazh të gazetës. Ju gjithashtu mund të çabonoheni nga buletini direkt në faqen e internetit.

Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të pëlqimit tuaj (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë duke u abonuar nga buletini. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që kanë ndodhur tashmë mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që keni ruajtur me ne për qëllim të pajtimit në buletin do të ruhen nga ne derisa të çabonoheni nga buletini dhe do të fshihen nga serverat tanë si dhe nga serverat e Wix pasi të çabonoheni nga buletini. Kjo nuk ndikon në të dhënat që kemi ruajtur për qëllime të tjera (p.sh. adresat e postës elektronike për zonën e anëtarit).

Për më shumë informacion, shihni dispozitat për mbrojtjen e të dhënave të Wix në: https://de.wix.com/about/privacy.

6. Plugins dhe Tools

YouTube

Webfaqja jonë përdor shtojca nga YouTube, të operuara nga Google. Operatori i faqes në internet është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Nëse vizitoni një nga faqet tona të pajisura me një shtojcë YouTube, do të krijohet një lidhje me serverat YouTube. Serveri YouTube informohet se cilën nga faqet tona keni vizituar.

Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në YouTube, ju mundësoni që YouTube të caktojë sjelljen tuaj të shfletimit direkt në profilin tuaj personal. Ju mund ta parandaloni këtë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube.

YouTube përdoret në interes të një prezantimi tërheqës të ofertave tona në internet. Ky përfaqëson një interes të ligjshëm brenda kuptimit të nenit 6 paragrafi 1 lit.f GDPR.

Informacione të mëtejshme mbi trajtimin e të dhënave të përdoruesit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të YouTube në:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

bottom of page